top of page

ГИС платформа - за инструкции, виж под картата

В интерактивната ГИС платформа може да видите всички информационни слоеве, разработени за горските територии в област Смолян, като част от Областния план за развитие на горските територии.

Информационните слоеве включват пет основни категории горски територии: А. Защитни гори, Б. Специални горски територии, В. Стопански гори, Г. Зони за защита от урбанизация и Д. Територии за нови ски писти и съоръженията към тях.

Също така, са представени 9 слоя за екосистемни ползи (ЕП). Приложената номерация на екосистемните ползи съответства на тяхната подредба в чл.248 (1) от Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г. Посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.). Те са ЕП за:

1. Защита срещу ерозия на почвата от лавини и наводнения

2. Обезпечаване на количеството и качеството на водата

3. Поддържане на биологичното разнообразие

4. Екраниране, поглъщане на шум и замърсители, поддържане на микроклимат

5. Осигуряване на условия за рекреация и туризъм

6. Поддържане на традиционния ландшафт

7. Защита на природното и културното наследство

8. Защита на инфраструктурни обекти и съоръжения

9. Забавяне и регулиране на въздействията от промените на климата

Интерактивната карта представя и предложение за териториален обхват за възмездно ползване, различен за всяка екосистемна полза.

В допълнение има слоеве:

  • Селища – представя населените места в границите на област Смолян;

  • Кадастър – дава информация за границите на имотите в област Смолян;

  • Гори по действаща инвентаризация – представя горските територии в област Смолян, съгласно действащата инвентаризация на горите към 2018г., като този слой съдържа и данни за наличието на всяка от 9-те екосистемни ползи във всеки полигон - информацията се визуализира в таблица след кликване върху даден полигон в този слой;

  • Две различни сателитни изображения, които могат за се сменят – Bing Maps Satellite и Mapbox Satellite.

Всеки от слоевете в ГИС платформата е изписан в горния ляв ъгъл на страницата. Може да бъде „включван“ и „изключван“ от тикчето пред името на слоя. За да видите цялото име на слоя, моля преместете "плъзгача" под слоевете, отляво на картата.

Някои от слоевете имат стрелка пред тях „>“, кликването на която показва всички включени подслоеве в тях.

В горния ляв ъгъл на прозореца са представени 4 инструмента:

  1. „Pan“ – при клик върху този инструмент се позволява навигация по картата чрез ползване на мишката;

  2. „Zoom” – при клик върху този инструмент може да приближите изображението върху желана от Вас зона, чрез ограждане на поле с мишката;

  3. „Full“ – при клик върху този инструмент връщате изображението в размери, показващи цялата област;

  4. „Info“ - при клик върху този инструмент и клик върху желан полигон от слоя, в които се намирате, ще получите информация в атрибутивна таблица за съответния полигон. Например, ако сте включили слои „Гори по действаща инвентаризация“ и кликнете върху инструмент “Info”, след което кликнете върху полигон от изображението, ще се визуализира таблица за съответния полигон показваща атрибутивната му информация като отдел и подотдел, наличие или липса на екосистемни ползи от 1 до 9 за тази територия, площ и др.

bottom of page