top of page

Новини

Протоколи от проведени обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян

     Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Смолян, в периода 14-16 януари 2019 г. във всяка община от областта бяха проведени обществени обсъждания на проекта.

    От тук може да свалите протоколите от всички обществени обсъждания, както и всички постъпили писмени становища и мотивирана справка за приетите и неприети коментари, препоръки и забележки по представения проект:

Обществени обсъждания на проект за Областен план за развитие на горските територии за област Смолян

     Във връзка с разработване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) за област Смолян, в периода 14-16 януари 2019 г. във всяка община от областта ще се проведат обществени обсъждания на проекта. Обществените обсъждания се организират от Регионална дирекция по горите – Смолян, със съдействието на общинските администрации и изпълнителя на плана – „Географика“ ООД.

     За целите на плана е разработена специализирана ГИС платформа, визуализираща ОПРГТ с всички налични слоеве информация към него.

    Писмени препоръки, забележки и коментари по представения проект на ОПРГТ за област Смолян може да депозирате до 31 януари 2019 в писмен вид в РДГ-Смолян, гр. Смолян, ул. "Първи май" № 2, ПК 4700, електронна поща: rugsmolian@iag.bg.

bottom of page