top of page

   Настоящата страница е разработена във връзка с изпълнение на договор № РДГ-СМ-Д-10/17.08.2017г., с предмет „Изработване на областни планове за развитие на горските територии за Област Смолян“, сключен между Регионална дирекция по горите – Смолян и „Географика“ ООД. Целта е да се предостави актуална информация по изпълнението на проекта до широката общественост.

    Областните планове за развитие на горските територии /ОПРГТ/ са нов тип стратегически документи, чрез които ще се извърши планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Тяхното въвеждане става през 2011 г. в Закона за горите. Това са планови стратегически документи, които определят насоките на управление на горското и ловното стопанство по категории гори на общинско и областно ниво, синхронизирано със заложените изисквания в областните стратегии за развитие на съответен регион или област. Целта на плановете е да се изготви единна горскостопанска карта за горските територии в областта.

ОПРГТ са част от системата планови документи за горските територии в България, която е разделена на три нива:

  1. Национална стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския сектор;

  2. Областен план за развитие на горските територии;

  3. Горскостопански планове и програми (досега Лесоустройствени проекти и програми).

   ОПРГТ се разработва за срок от 10 години, в съответствие със стратегическите планови документи от по-горно ниво (чл. 12, ЗУТ). Планът се изработва за всички горски територии, независимо от тяхната собственост, като е хармонизиран с областната стратегия за развитие по Закона за регионално развитие.

Приложения

bottom of page